ປະກາດຮັບສະມັກຫຼ້າສຸດ

full-time
18-06-2015
ສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ ສາງ
ປະກາດໂດຍ laoworld,.co.tld (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
full-time
16-10-2014
Receptionist
ປະກາດໂດຍ SNV (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
full-time
10-02-2014
ອຳນວຍການ
ປະກາດໂດຍ ອະນຸບານ ມາຣິໂກ໊ະ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
full-time
07-02-2014
Senior Officer - Administrative Coordination (PRS-2013-RP10038-BS)
ປະກາດໂດຍ International Rice Research Institute (ວຽງຈັນ)
full-time
06-02-2014
SECRETARY
ປະກາດໂດຍ ESL (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
part-time
21-11-2013
English Teacher Wanted
ປະກາດໂດຍ SSTC (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
full-time
07-10-2013
IT Support Executive 1(Position)
ປະກາດໂດຍ Millennium Golden Link (Laos) (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ສະຖິຕິ LaoJobs.net

ປະກາດທັງໝົດ 276 ຕຳແໜ່ງ
44 ໃນຕຳແໜ່ງ ຮ້ານອາຫານ
17 ໃນຕຳແໜ່ງ ບັນຊີ
8 ໃນຕຳແໜ່ງ ໂປຣແກຣມເມີ
7 ໃນຕຳແໜ່ງ ອອກແບບ
7 ໃນຕຳແໜ່ງ ໂຮງແຮມ
16 ໃນຕຳແໜ່ງ ອາຈານສອນ
49 ໃນຕຳແໜ່ງ ວຽກໂຄງການ
128 ໃນຕຳແໜ່ງ ອື່ນ ໆ