ປະເພດວຽກ  teacher full time teacher part time teacher freelance

ວຽກກ່ຽວກັບ teacher

full-time
10-02-2014
ອຳນວຍການ
ເຮັດວຽກກັບ ອະນຸບານ ມາຣິໂກ໊ະ ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
21-11-2013
English Teacher Wanted
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
30-11-2011
English as an Additional Language (EAL) Teacher
ເຮັດວຽກກັບ Vientiane International School ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
14-09-2011
ວິຊາ Mobile System
ເຮັດວຽກກັບ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີວຽງຈັນ ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
full-time
04-04-2011
ຄູສອນອະນຸບານ
ເຮັດວຽກກັບ ໂຮງຮຽນອະນຸບານວັດທະນາມົງແຕສໂຊຣິ ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
24-11-2010
English Teacher
ເຮັດວຽກກັບ SOUVANNASAB ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
freelance
27-08-2010
English Volunteer
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
29-06-2010
English Teacher
ເຮັດວຽກກັບ SOUVANNASAB ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
16-06-2010
Computer teacher
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
full-time
11-05-2010
Lao Teaching Assistants
ເຮັດວຽກກັບ Vientiane International School ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
21-02-2010
English Teacher
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
part-time
21-02-2010
Computer Teacher
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
full-time
15-07-2009
English Teacher
ເຮັດວຽກກັບ Santisouk Montessori Pre-School ຢູ່ທີ່ ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່
part-time
22-06-2009
English Teacher (Intermediate level Interchange 2)
ເຮັດວຽກກັບ SSTC ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
full-time
12-06-2009
English teacher required
ເຮັດວຽກກັບ Save the Children Norway ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
full-time
05-10-2008
English Teacher
ເຮັດວຽກກັບ Digital Divide Data (DDD) ຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ